Инвеститор:
ЈП “ Завод за изградњу града

Носилац пројекта :
Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада

Одговорни  пројектант:
Татјана Загоричник , дипл.инж арх.

Одговорни  пројектант Главног пројекта реконструкције унутрашњих стаза у комплексу католичког гробља
Радивоје Гузина, дипл.инж.грађ.
Хидропромет инжењеринг, Београд

Број :
Е- 01/2006
Датум :
мај 2006.

I)  главни архитектонско-грађевински пројекат  ревитализације дела католичког гробља у новом саду обухвата:
–  реконструкција и обновакапеле
  санација славолука
– Тотална реконструкција чуварске  кућице
–  Пратећа опрема И МОБИЛИЈАР
 – Лапидаријум
 Санација СПОМЕНИКА 

II)  главни грађевински пројекат  реконструкције унутрађњих стаза у комплексу
Према овом пројекту (I и II део), радови на ревитализацији дела католичког гробља у футошкој улици у новом саду изведени су у етапама  од 2007.  до  2011. Године.